Category: 2018 թ. խորհրդարանի Նախագահության նիստեր

06.11..2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա երեքշաբթի,  06-11-2018 թ., նիստերի դահլիջում եւ  Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 17–30-ին, (Հայաստան) ժամը 16–30-ին, (Ռուսաստան) ժամը 15–30-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading

18.10..2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա հինգշաբթի,  18-10-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 17–30-ին, (Հայաստան) ժամը 16–30-ին, (Ռուսաստան) ժամը 15–30-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading

19.09.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի,  19-09-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 20-00-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading

12.09.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի,  12-09-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 20-00-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading

22.08.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա հինգշաբթի,  22-08-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 20-00-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading

02.08.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա հինգշաբթի,  02-08-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 20-00-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading

12.07.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա հինգշաբթի,  12-07-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 19-00-ին, (Հայաստան) ժամը 18-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 17-00-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading

27.06.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի, 27-06-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 20-00-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading

13.06.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա չորեքշաբթի, 13-06-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 20-00-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading

31.05.2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի Խորհրդարանի Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ

Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Նախագահության ընդլայնված նիստի օրակարգ Նիստը տեղի կունենա հինգշաբթի,  31-05-2018 թ., Skype-ով Նիստի սկիզբը` ժամը 22-00-ին, (Հայաստան) ժամը 21-00-ին, (Ռուսաստան) ժամը 20-00-ին, (ֆրանսիա)

Continue reading